ŠPP - Školní poradenské pracoviště

Pro rodiče

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)


• Poradenské služby ve škole jsou od roku 2016 zajišťovány školním poradenským pracovištěm – výchovným poradcem, metodikem prevence, psychologem, logopedem, speciálním a sociálním pedagogem.
• ŠPP spolupracuje se specializovanými poradenskými pracovišti, tj. Pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), Speciálně pedagogickými centry (SPC) a Středisky výchovné péče (SVP).


HLAVNÍ CÍLE ŠPP

• poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
• práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
• zlepšování sociálního klimatu školy
• vytváření programů prevence rizikových forem chování
• zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
• řešení problémů spojených se školní docházkou
• průběžná dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem
• průběžná detekce a péče o nadané žáky
• poskytování služeb kariérového poradenství
• spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními


VÝCHOVNÝ PORADCE:

• koordinuje kariérové vzdělávání, poradenství a přijímací řízení, sleduje jeho úspěšnost

• zajišťuje individuální poradenství k volbě povolání ve spolupráci s třídními učiteli

• organizuje spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními – PPP, SVP, SPC

• poskytuje potřebné informace žákům, rodičům, pedagogům

• shromažďuje odborné zprávy o žácích a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

• poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace apod.ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE + ASISTENT METODIKA PREVENCE:

• koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy

• koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů

• metodicky vede učitele v oblasti prevence

• řeší neomluvené a nevěrohodné absence (prvoplánově řeší třídní učitel, MP v případě projevů rizikového chování)

• koordinuje vzdělávání pedagogů v oblasti prevence

• koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP

• vede písemné záznamy o své činnosti a navržených opatřeních

• prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává odborné zkušenosti

• vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracujících institucí

• vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby, zajišťuje péči odborného pracoviště,

• spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivců a tříd


ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:

• poskytuje služby psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, zaměřuje se na prevenci a korekci výchovných problémů žáků

• poskytuje individuální konzultace: žáci se k psychologovi dostávají z vlastní iniciativy nebo na podnět rodičů či učitelů - v případě zájmu dítěte a souhlasu rodičů je zařazeno do dlouhodobé péče

• poskytuje kariérové poradenství - žáci ve škole absolvují skupinové vyšetření a poté jsou s rodiči zváni na individuální konzultace

• zajišťuje diagnostiku a preventivní programy pro třídy, nápravu vztahových problémů, participuje na řešení nekázně ve třídě z důvodu zlepšení vztahů s vrstevníky v třídním kolektivu

• vytváří adaptační programy pro žáky prvních tříd

• provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané a mimořádné nadané

• provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy

• spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti a zprostředkovává jejich služby


SOCIÁLNÍ PSYCHOLOG:

• vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy

• poskytuje pomoc dětem s domácí přípravou na vyučování

• poskytuje konzultace s dětmi

• zajišťuje výukové program FIE pro děti vyžadující individuální přístup a děti nadané (probíhá během týdne formou kroužků), jehož cílem je předcházení školní neúspěšnosti a úprava sociálních vztahů

• vytváří preventivní programy pro pozitivní klima ve třídě i škole


SPECIÁLNÍ LOGOPED:

• poskytuje logopedickou péči žákům s narušenou komunikační schopností (dále NKS), tj. žákům s vadami řeči, a to i žákům se specifickými poruchami učení

• podílí se na prevenci vzniku poruch komunikace a čtenářských obtíží

• provádí komplexní logopedickou diagnostiku

• provádí logopedickou intervenci

• zajišťuje konzultační a poradenskou činnost pro rodiče

• zpracovává zprávy z logopedického vyšetření

• zajišťuje logopedickou podporu při výuce, případně výuku žáků se zdravotním postižením

• metodicky vede logopedické asistenty


SPECIÁLNÍ PEDAGOG:

• vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - depistáže

• diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků

• provádí individuální a skupinovou práci se žáky s poruchami učení a s žáky ohroženými školním neúspěchem (individuální péče, kroužky)

• spolupracuje na vytváření plánů pedagogické podpory nebo individuálních vzdělávacích plánů s pedagogy

• vede konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti specifických poruch učení a chování

• metodicky vede asistenty pedagoga ve škole


Veškeré služby ŠPP mohou být poskytovány na základě generálního a individuálního souhlasu zákonných zástupců.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ - KONTAKTY A KONZULTAČNÍ HODINY


Mgr. Hana Vojancová - výchovná poradkyně

Tel. 582 386 537, e-mail: vpzsnem@seznam.cz

konzultační den/hod. : úterý 8:00 – 9:30 h, 12:00 – 13:30 h


Mgr. Michaela Babirádová - metodik prevence

tel.: 582 386 537, e-mail: prevence.nemcice@seznam.cz

konzultační den/hod.: pondělí 14:15 – 15:00 h


Mgr. Pavel Janura - asistent metodika prevence

tel.: 582 386 537, e-mail: prevence.nemcice@seznam.cz


PhDr. Magdalena Nováková - psycholog

tel.: 582 386 537, e-mail: magdal.novak@seznam.cz

konzultační den/hod.: pondělí a čtvrtek 7:00 – 17:00 h


Mgr. Magda Rolencová - sociální pedagog

tel: 582 386 537, e-mail: soc.pedagogzsnem@centrum.cz

konzultační den/hod.: pondělí 15:30 – 17:30 h


Mgr. Barbora Kantorová - logoped

tel. 582 386 537, e-mail: logopedzsnem@seznam.cz

konzultační den/hod.: pondělí 14:15 - 16:30 h MŠ

16:30 ¬- 17:30 h ZŠ (konzultace po domluvě)


Bc. Barbora Crhonková - speciální pedagog

tel.582 386 537/kl. 5, e-mail: netesalova.barbora@seznam.cz

konzultační den/hod.: pondělí 7:00 – 8:00 h, 13:45 – 14:40 h


Po dohodě je možný jiný termín konzultací.

Tiskopisy ke stažení