Přijímací řízení na SŠ

ve školním roce 2018/2019


Přijímací řízení krok za krokem


• Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2019 na SŠ (osobně nebo doporučeně poštou).

• U oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2018 na SŠ (osobně nebo doporučeně poštou). Tento termín platí i u gymnázií se sportovní přípravou, kde se rovněž konají talentové zkoušky.


Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2018/2019

• Stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola přijímacího řízení, tedy na 2 SŠ (případně na dva obory vzdělání na jedné škole).

• Přihláška se vyplňuje na nově stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk). Tiskopisy jsou ke stažení na stránkách ministerstva školství.

Žákům zprostředkováváme tuto službu přímo ve škole.


• I v letošním školním roce proběhnou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na všechny maturitní obory.


Termíny:

Studium                  1. řádný termín     2. řádný termín     Náhradní termín testů

Čtyřleté                      12. 4. 2019          15. 4. 2019              13. a 14. 5. 2019

Šestileté a osmileté    16. 4. 2019           17. 4. 2019              13. a 14. 5. 2019


• Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné – jedná se o stejnopisy! Jednotných testů se uchazeč účastní v prvním termínu na první škole a v druhém termínu na druhé škole.

Lepší výsledek jednotných testů obdrží obě školy, na které se uchazeč hlásil. Jednotné testy jsou jedním z kritérií přijímacího řízení. SŠ jim v přijímacím řízení přikládají váhu minimálně 60 %.

Bližší informace k jednotným testům najdete na

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035397.html.

Jednotné testy se netýkají škol s talentovou zkouškou (mimo Gymnázia se sportovní přípravou) a učňovských oborů.


• Další důležité informace:

- na přihlášce – prospěch z 8. a 9. ročníku (potvrdí škola)

- lékařský posudek (některé SŠ nevyžadují)

- přiložit - významné výsledky ze soutěží a olympiád

- žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – doporučení ŠPZ

- nemůže-li se uchazeč ze zdravotních důvodů dostavit ke zkoušce, musí se do 3 dnů omluvit řediteli SŠ, zkoušku pak vykoná v náhradním termínu

- časový limit přijímací zkoušky – Čj 60 minut, M 70 minut

- do hodnocení přijímací zkoušky se počítá lepší výsledek z obou termínů (bude znám do 28.4.2019)

- výsledky přijímacího řízení pak budou známy do 2 dnů, kdy příslušná SŠ je zveřejní na svém webu, nepřijatí žáci budou informováni písemně

- žák, resp. jeho zákonný zástupce může podat odvolání proti nepřijetí uchazeče k řediteli školy a to do 3 dnů od jeho doručení

- uchazeč, který byl přijat, odevzdá na dané SŠ vyplněný zápisový lístek a to do 10 dnů od rozhodnutí o jeho přijetí

- do 2. kolo přijímacího řízení může žák podat i více přihlášek

- důležitý odkaz: http://www.kr-olomoucky.cz/prijimaci-rizeni-cl-503.html