Pro rodiče a žáky

Informace - závěrečné hodnocení

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ Němčice nad Hanou, příspěvková organizace za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení bude realizováno v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č.211/2020Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Přihodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budeme v hodnocení vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy má žák povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020),

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Pedagogové se budou řídit základními principy hodnocení žáků, které jsou uvedenév metodice, kterou vydalo MŠMT:

1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.

2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.

3. Klasifikace na vysvědčení nebude vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí horší než v předchozím pololetí.

4. Problematické situace budou vždy řešeny ve prospěch žáků.

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení bude provedeno stejnou - sumativní formou – hodnocení známkou (s přihlédnutím k objektivním možnostem a podmínkám pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku), na kterou jste zvyklí.

Pro vydání vysvědčení se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaciškolního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení.

Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30.června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

V Němčicích nad Hanou1. 5. 2020               Mgr. Hana Matušková, ředitelka školy

Harmonogram uvolnění

Mimořádné opatření


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 - osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Informace o ošetřovném

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření škol Vás informuje o nároku na ošetřovné, které můžete čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanete doma s dítětem mladším 10 let.

Informace ze stránek cssz.cz:

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Informace k vyzvednutí tohoto tiskopisu získáte na tel. č.: 582 386 579, 259

v době 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00.