Vážení rodiče,

na základě nově zveřejněných mimořádných opatření MZ, je v celé ČR povinné nosit roušky ve všech prostorách škol, včetně tříd a učeben. Proto od pátku 18. 9. 2020 budou žáci 2. stupně nosit povinně roušky iběhem výuky, kromě hodin, které neumožňují mít nasazenou roušku (tělesná výchova, hudební výchova).  Žáků na 1.stupni se tato nová opatření zatím netýkají. 

Děkuji za pochopení.    

                                                    Mgr.Hana Matušková,

                                                   ředitelka školy

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od dnešního dne 10. 9. 2020 platí povinnost nosit roušky uvnitř budov v celé České republice. Žáci budou povinni nosit roušku pouze ve společných prostorách (šatny, chodby, jídelna). Prosíme, dohlédněte, že děti budou vybaveny rouškami, které budou mít uloženy v igelitovém sáčku – minimálně 2 ks).

Děkujeme zapochopení.

Vedení školy. 

Slavnostní zahájení školního roku 2020 /2021

   Zahájení školního roku bylo pro naše žáky slavnostnější než v minulých letech, protože se po roce všichni (včetně žáků 2. stupně) vraceli zpět do nově zrekonstruované školy.

     Nejvíce si první školní den užili naši prvňáčci, kterých nastoupilo celkem 32. Jejich třídní učitelky Lucie Vránová a Markéta Tobolíková je i s rodiči přivítaly v hezky vyzdobených prvních třídách. Přejeme všem našim školákům šťastné vykročení do nového školního roku a hodně jedniček.

Organizace školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem k současnému epidemiologickému stavu bychom Vás rádi informovali o organizaci školního roku 2020/2021. Tato je určena všem zaměstnancům, žákům a jejich zákonným zástupcům a osobám pohybujícím se v budově školy a vychází z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Průběžně budeme sledovat vývoj epidemiologické situace a případně zveřejňovat oznámení o změnách či nových opatřeních na webových stránkách školy nebo prostřednictvím školní agendy Bakaláři.

 • Škola bude zvýšenou měrou dbát na zajištění a dodržování základních hygienických pravidel a preventivních opatření v souladu s doporučeními MŠMT (dezinfekce rukou, větrání prostor, častější úklid, minimalizace koncentrace vyššího počtu osob a další). Jednotliví vyučující, vychovatelky, asistentky pedagoga budou průběžně žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny.
 • Nošení roušek není v současné chvíli pro žáky a zaměstnance školy povinné, ale je možné. Přesto je nezbytné mít v aktovce připravenou jednu roušku v igelitovém sáčku pro případ náhlé změny hygienických pravidel či podmínek ve škole. Žák má možnost dle vlastní úvahy roušku použít, ať už z ohleduplnosti, nebo pro vlastní ochranu. Povinností žáka je použít roušku podle pokynů vyučujících v případě aktuálního ohrožení třídy.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách či odděleních školní družiny.
 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19, proto bude věnována větší pozornost příznakům infekčního onemocnění. Škola upozorňuje, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, a tak v souladu s Manuálem k provozu škol a školských zařízení vydaným MŠMT nebudou žáci s příznaky infekčního onemocnění vpuštěni do budovy, případně budou izolováni od ostatních přítomných ve škole a zákonný zástupce bude vyzván k neprodlenému vyzvednutí dítěte.
 • Byla určena izolační místnost.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy v případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí (škola vyžaduje lékařské potvrzení).
 • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).
 • Důležitým preventivním faktorem je osobní hygiena žáka – především mytí  a dezinfekce rukou. Po příchodu do budovy školy si každý důkladně vydezinfikuje ruce. Ve třídách, na toaletách, ve školní jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou, tekuté mýdlo v dávkovači a jednorázové ručníky.
 • Větrání učeben, jako důležitý prostředek prevence, se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávkách i během vyučovacích hodin.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Jednotnýmmístem pro oznámení ohledně onemocnění žáků je kancelář školy tel.: 582 386 259, email: zsnem@pvskoly.cz.
Informace o školní družině a školním klubu
pro školní rok 2020/2021

PROVOZ:
6:30 – 7:30 (ranní družina)  
11:30 – 16:00

od 16:00 – 17:00 navazuje nově provoz ŠKOLNÍHO KLUBU             (projekt pro podporu zaměstnanosti rodičů)
V úterý 1. září 2020 bude provoz ŠD OMEZEN do odjezdu autobusů – nejdéle do 12 hod.
Od 2. září 2020 bude provoz ŠD pro žáky (s vyplněnou a podepsanou PŘIHLÁŠKOU) již dle stanoveného časového plánu.

ROZDĚLENÍ ODDĚLENÍ ŠD:

Název             Ročník             Jméno vychovatelky
ŠD 1               1.                     Hana Svobodníková
ŠD 2               2.                     Huťková Andrea
ŠD 3               3.                     Žondrová Marcela
ŠD 4             4.,5.                   Oulehlová Denisa
V každém ze čtyř oddělení školní družiny je maximální kapacita 30 žáků.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

Po dobu mimořádných opatření se řídíme doporučenými vládními pokyny. Aktivity školních družin budou probíhat samostatně v rámci jednotlivých oddělení.

PŘIHLÁŠKY:
Řádně vyplněné přihlášky do školní družiny odevzdejte, prosím, OBRATEM!
Žádáme Vás o důkladné vyplnění PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.
(Vyplňte, zda bude Vaše dítě navštěvovat ranní družinu a časy odchodů dítěte z družiny jednotlivé dny. Odchody do jiných zájmových útvarů doplníte ažv průběhu měsíce září dodatečně.)
Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem.
Jakékoliv změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a popřípadě je písemně doložit. Tato písemná přihláška je pro účast v ŠD nutná a závazná.

Od 1. září je zřízen ŠKOLNÍ KLUB, který je pro žáky 1. – 5. ročníků ZDARMA.

 ---- NÁVRATKA ---- (prosíme vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli) ----

Jméno žáka: ..........................................................             
Ročník: ........................

Mám zájem - Nemám zájem

Podpis zákonného zástupce......................................

---------------------------------------------------------------------------------------------

ÚPLATA ZA ŠD:
Platby provádějte na účet č.1503034389/0800, VS 111.
Úplata za školní družinu ve výši 400,- Kč (září - prosinec 2020)  je splatná do 23. 9. 2020. Text pro příjemce -  příjmení a jméno žáka
př.: "Ivana Nová – ŠD 1".
Úplata za školní družinu ve výši
600,- Kč (leden - červen 2021)  je splatná do 29. 1. 2021.
Text pro příjemce - příjmení a jméno žáka  
př.: "Ivana Nová – ŠD 1"
(Peníze budou použity na pitný režim, pomůcky a materiál na zájmovou činnost.)

DOPROVOD do jiných zájmových organizací:
Pro žáky 1. – 3.ročníku nabízíme doprovod z ŠD do jiných zájmových organizací (ZUŠ, SVČ ORION, náboženství aj.)
Pro dojíždějící žáky z 1. ročníku je do konce měsíce října zajištěn pedagogický doprovod na autobusovou zastávku.

 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:
Vzhledem k povinnosti naplňování školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání je vyzvedávání dětí zákonnými zástupci možné do 13:00 hodin nebo poté až od 15:00 hodin. V době mezi 13:00 – 15:00 hodin Vám nemůžeme zaručit přítomnost oddělení ŠD v budově.
Při vyzvedávání dětí ze ŠD zvoňte na zvonek ŠD a z důvodů hyg. opatření vyčkejte na jejich příchod před budovou školy.

 OMLUVENKY:
Omluvenky a případné změny odchodů dětí ze ŠD musí být písemnou formou (z důvodu archivace).
Jakékoliv případné změny, jako jsou časy odchodů dětí do kroužků, sdělte, prosím, neprodleně vychovatelce (osobně nebo písemně).

 

KROUŽKY:
Tematicky zaměřené kroužky (Divadélko, Pohybovky, Šikovné ručičky, Přírodňáček) po dobu mimořádných opatření nebudou!
Jakékoliv případné další dotazy Vám rádi zodpovíme během provozu ŠD na tel.č.: 582 386 263 nebo přímo ve školní družině.

Děkujeme za Vaši spolupráci.                                                              Marcela Žondrová (vedoucí vychovatelka)

 

 

 

ZŠ Němčice nad Hanou oznamuje, že školní rok 2020/2021

bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 7:50,

v budově ZŠ, Tyršova 360.

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníku

Rozdělení žáků do prvních tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy 31. srpna 2020.
Obě první třídy se nachází v prvním poschodí vlevo.
Třídní učitelky  první školní den předají žákům a rodičům informace o průběhu vyučování, školní družině, stravování a organizaci  školního roku.  Vyučování tento den bude ukončeno cca v 9 hodin. Následně proběhne výdej obědů pro přihlášené žáky. Na obědy navazuje provoz školní družiny, která bude v provozu do 12 hodin.
Od 2. září bude v provozu i ranní školní družina od 6:30 pro přihlášené žáky 1.stupně.

Pokud máte zájem o oběd pro své dítě od 1. září, je nutné jej objednat u vedoucí stravovny paní Budíkové na tel. čísle: 582 386 050, nejpozději 28.8.2020 do 8:00hod.  Přihlášky a ostatní informace k organizaci školní družiny aškolní jídelny obdržíte 1. září od třídních učitelek, vychovatelky a vedoucí stravovny.

Rozvrh obdržíte také první školní den.

Další informace pro prváčky.

Přihláška do školní jídelny.

Přihláška do školní družiny.


Informace pro všechny žáky

V úterý 1.září bude vyučování ukončeno na 1. stupni v 9:00 a na 2. stupni v 9:30.
Školní družina pro všechny přihlášené žáky 1. stupně bude v provozu od 2. září (i ranní od 6:30) a bude navazovat na konec vyučování.
Obědy ve školní jídelně se vaří od 1. září pro všechny žáky, kteří byli přihlášeni ke stravování v minulém školním roce.

Ve středu 2. září proběhnou třídnické hodiny. První stupeň skončí po 4. vyučovaní hodině a druhý stupeň po5. vyučovací hodině.

Od čtvrtku 3. září začíná vyučování podle rozvrhu.
Odpolední vyučování (po obědě) 3. září odpadá.

 

Informace pro nové žáky z vyšších ročníků

Rozdělení nových žáků do tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy 31. srpna 2020.

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

Tábor se bude konat, na děti se moc těšíme  a rodiče, jejichž děti nechodí do školy, mě mohou kontaktovat na e-mail vlckovadana@centrum.cz.

Všichni žáci 2. stupně ZŠ a žáci 1. stupně ZŠ, kteří nenastoupí k výuce, mají odhlášenou stravu do konce tohoto školního roku. Jakoukoli změnu je nutné předem hlásit telefonicky vedoucí školní jídelny na tel. 582 386 050.

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách maximálně 15 žáků.


Novinky k přijímacímu řízení
Weby s výukovou látkou a procvičováním


Khan Academy – vzdělávací web s interaktivními videy z předmětů jako je biologie,rnchemie, matematika, ekonomie a další. Web je dostupný v češtině, od nedávna existujerntaké v podobě mobilní aplikace.

Scio do odvolánírnuzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 onlinerntestů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9.rntříd a zaberou 10 až 20 minut. Jako rodič klikněte sem. Jako učitel (nebornškola) sem.

Výuková Youtube videa – o mnoharnkvalitních vzdělávacích Youtube kanálech se zmiňujeme například v tomto článku, další je možné snadno dohledat po zadání tématurnpřímo ve vyhledávači. Pokud vaši žáci zvládají angličtinu, určitě doporučujemernkanál The School of Life (k videím je možné dodat titulky).

Isibalo – pro matematikáře, fyzikáře a chemikáře tu máme platformu zaměřenournna výuková videa přímo pro jejich předměty. Web nabízí srozumitelně vysvětlenournlátku ve videích, ale i příklady na procvičení.

Pokud učíte matematiku na střední škole,rnbude se vám hodit vědět, že Techambition vrnreakci na uzavření škol umožňuje zdarma využívat jejich služby. Svým studentůmrnmůžete zadávat matematické příklady a detailně sledovat, jak se jim daří je vypracovávat.

Matematiku pro 1.-9. ročník základníchrnškol v hravé formě nabízí Matika.in, finanční gramotnost zase Zlatka.in (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), češtinu Gramar.in (1.-6. třída ZŠrna 4. ročník SŠ) a zeměpis Geograf.in.

Nabla.cz se zaměřuje na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii arnprogramování. Speciální sekce jsou dokonce připraveny i pro maturanty.

Chemikáři určitě ocení portál Prvky.com, kde naleznou výkladyrnurčitých kapitol nebo interaktivní tabulku prvků.

Další procvičování učiva, jak už sámrnnázev napovídá, nabízí například Drillandskill.cz.

Procvičování látky je možné také skrzernplatformu Umímeto.cz, momentálně je krndispozici čeština, angličtina, němčina, matematika, programování nebo cvičenírnzaměřená na fakta.

Čtení, angličtinu a španělštinu si žácirnmohou na mobilu nebo tabletu procvičovat na Včelce. Interaktivní cvičenírnjsou obzvláště vhodná pro děti se specifickými poruchami učení nebo prorncizince.

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeňrnzákladní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.

Zapojit prvky počítačové hry do výuky sirnmůžete zkusit díky Minecraft for Education (ENG).rnAno, jedná se o verzi mezi dětmi tolik oblíbené PC hry uzpůsobené prornvzdělávací prostředí. O tom, jak hra najde skvělé uplatnění při výucernprogramování nebo chemie, si v češtině můžete přečíst zde. Formulář, díkyrnkterému budete moci Minecraft využívat zdarma až do konce června distančně,rnnaleznete pod tímto odkazem.

Pro žáky prvního stupně základních školrnskvěle využijete portál Školákov.eu.

Nakladatelství Fraus díky vládnímurnopatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní irnstřední školy.

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnicern(obsahují materiály pro první i druhý stupeň).

Online procvičování pro žáky základníchrnškol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.

Audiovizuální lekce pro humanitněrnzaměřené obory (například dějepis nebo občanskou výuku) najdete na portálu Jeden svět na školách. Pokud jste doteďrnbojovali s nedostatkem času pro promítání filmů ve výuce, nyní nastal tenrnsprávný čas se jim v pohodlí domova věnovat.

Učitelům občanské výchovy se může hoditrni e-learning od Občankářů, kterýrnmomentálně nabízí dva kurzy orientované na moderní dějiny a multikulturnírnvýchovu.

Zajímavé zadání úkolů nabízí například irnprojekt Vyprávěj příběh od Paměti národa. Žáci v něm mají za úkolrnvyhledat a vyzpovídat pamětníka a jeho příběh převést do audiovizuální podoby.

Zlepšit si své kritické myšlení umožňujernportál Trainbra.in.

Profesionálně připravené kurzy nalezneterntaké na Seduo.cz. Zdarma jsou jen některé kurzy, za to však za něrnmůžete obdržet potvrzení. Studentům se mohou hodit například kurzy angličtiny.

Jazykáři mohou využít celosvětově známournaplikaci na učení jazyků Duolingo. Doporučili bychom ji ale spíšernžákům, kteří s cizím jazykem teprve začínají.


ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

si můžete vyzvednout na adrese
Horní brána 2, Němčice nad Hanou (nad spořitelnou)font
v době od 7:00 – 12:00,font
bližší informace získáte na tel. č.: 582 386 579, 259

Vážení rodiče!
Ředitelství Základní školy v Němčicích nad Hanou upozorňuje Vás i Vaše děti, že po dobu mimořádných opatření je nutné, abyste sledovali informace na webových stránkách školy.

Rodiče žáků z 1. stupně budou informování o učivu a chodu školy na webových stránkách jednotlivých tříd.
Předávání informací na 2. stupni bude probíhat prostřednictvím elektronické žákovské knížky (EŽK).
Proto je důležité, aby byl funkční Váš přístup do el. ŽK. Pokud nefunguje, pište na e-mail: l.mitana@centrum.cz
Jednotliví vyučující předávájí žákům učivo podle běžného rozvrhu dané třídy, a to včetně zápisů a vypracovávání samostatných úkolů.

Mimořádné opatření


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 - osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení


V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 13 let.
Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 13 let.
Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti

Informace o ošetřovném


Vážení rodiče, zákonní zástupci,
v souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření škol Vás informujeme o nároku na ošetřovné, které můžete čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanete doma s dítětem mladším 13 let.

Informace ze stránek cssz.cz:
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Informace k vyzvednutí tohoto tiskopisu získáte na tel. č.: 582 386 579, 259
v době 8:00 – 12:00.Probíhá rekonstrukce školy.

Telefonní linky pro omlouvání žáků:

1. stupeň - 582 386 537 (Němčice a ranní autobusy)            2. stupen - 582 386 013  (Dobromilice)


Třídní schůzky 18. září 2019


- 1. a 2. ročník - mlýn a ZUŠ - 15:30

- 3. až 5. ročník - hasičovna, sokolovna - 16:00

- 6. až 9. ročník - ZŠ Dobromilice - 16:00 až 18:00


Ředitelství a kancelář školy najdete na adrese:

Horní brána 2
Němčice nad Hanou
(v přízemí je pobočka České spořitelny)

Úřední hodiny:
denně 7:00 - 15:00
polední přestávka 11:15 - 12:15


Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Rekonstrukce školyVirtuální prohlídka

ZŠ Němčice nad Hanou oznamuje,

že školní rok 2018/2019

bude zahájen v pondělí 3. září 2018

v 7:50 hodin ve třídách,

od 8:00 proběhne tradiční slavnostní zahájení nového školního roku ve sportovní hale.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příručka pro rodiče žáků s výukou matematiky podle metody prof. Milana Hejného.