Představujeme se

obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace

Základní škola Němčice nad Hanou je úplnou základní školou se školní družinou a školní jídelnou, v současné době s počtem kolem 390 žáků. Máme dvě paralelní třídy v každém ročníku. Školu navštěvují žáci místní, žáci ze sedmi obcí obvodu školy a také žáci mimo obvod.

Budovu tvoří dvě propojené části, starší z roku 1925 a novější část otevřená v roce 1983 s nadstavbou dokončenou v roce 1996. Od začátku ledna 2007 je v provozu nový stravovací pavilon s kapacitou kolem 90 strávníků.

Od srpna 2020 je škola komplexně zrekonstruována, obohacena o půdní vestavbu, odborné učebny a venkovní učebnu.

Za školou máme zbudovanou odpočinkovou plochu pro žáky školy s bezbariérovým přístupem. Ke škole je přistavěna sportovní hala a multifunkční hřiště s běžeckým oválem.
Všechny třídy a učebny jsou moderně vybaveny pomůckami, interaktivními tabulemi, neustále obnovujeme fond učebnic.


Obsah a průběh vzdělávání

Náš školní vzdělávací program Otevřená škola je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných. Chceme rozvíjet osobnost žáka a předkládáme mu takový způsob vzdělání, který bude rozvíjet jeho schopnosti, zájem i nadání.

Od roku 2015/2016 se žáci prvního stupně učí matematiku podle prof. Hejného. Od 1. ročníku vyučujeme děti hodinu týdně anglický jazyk.
Škola úzce spolupracuje s PPP Prostějov. Máme vlastní ŠPP (školní poradenské pracoviště), jehož činnost se daří propojovat s jednotlivými třídními učiteli, vedením školy, rodiči i poradnou.

Ve škole působí kvalifikovaná výchovná poradkyně, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, sociální pedagog, logopedický asistent a garant logopedické péče.

Družina má čtyři oddělení pro žáky z 1. - 5. ročníku. Každé oddělení školní družiny má k dispozici svou učebnu-klubovnu se vším potřebným pro zájmovou činnost či relaxaci.


Ještě něco o nás...

- škola je držitelem certifikátu EKOŠKOLA

- držitelem certifikátu RODIČE VÍTÁNI

- na škole pracuje ŠKOLNÍ PARLAMENT A EKOTÝM

- klademe důraz na čtenářskou i finanční gramotnost

- výuka probíhá v moderních učebnách

- moderně vybavené počítačové i jazykové učebny, WI-FI síť po celé škole, vysokorychlostní internet ve všech učebnách, v každé třídě je interaktivní tabule

- se školou je propojená sportovní hala a multifunkční hřiště s běžeckým oválem

- výuka Aj od 1. třídy

- matematika na 1. stupni podle prof. Hejného

- součástí školy je výborně fungující školní družina v provozu od 6:30 do 16:30

- organizujeme školy v přírodě, lyžařský výcvik, zahraniční pobyty

- nabízíme výborné stravování v pěkné jídelně-výběr ze dvou jídel

- škola je bezbariérová

- na škole pracuje školní psycholog, speciální pedagog, logopedická asistentka

- prvňáčkům zajišťujeme první dva měsíce školní docházky doprovod na zastávku autobusu

- všem dětem z 1. stupně poskytujeme doprovod na aktivity na ZUŠ

- před zápisem do 1. třídy organizujeme pro naše budoucí žáčky a jejich rodiče „Školičku nanečisto“

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou