Přijímací řízení na SŠ

Deset kroků před rozhodnutím

Aktuální informace pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce

(platí i pro žáky se zájmem o studium na víceletém gymnáziu a jejich zákonné zástupce)

Ve školním roce 2022/2023 nedochází ke změnám v přijímacím řízení na střední školy.

MŠMT již stanovilo termíny jednotné přijímací zkoušky.

Přihlášky na SŠ

 • zákonný zástupce žáka obdrží vyplněné přihlášky s vybranými středními školami a obory, také s potvrzením prospěchu
 • u některých oborů je nutné specifikovat zaměření daného oboru
 • na přihlášce je nutné doplnit termíny jednotné přijímací zkoušky, místo a datum vyplnění přihlášky, podpis uchazeče, podpis a datum narození zákonného zástupce
 • současně s přihláškou obdrží zákonný zástupce žáka i zápisový lístek

Závěr o zdravotní způsobilosti žáka (lékařské potvrzení):

- doložení zdravotní způsobilosti je nutné u většiny oborů (zjistím v Atlase

  školství, jestli ano, nebo ne…)

  - na každou přihlášku se uvede vždy jen jeden obor z vybraných dvou škol…. (ta se pak pošle na danou školu…)

   - 1. přihláška – kód oboru vzdělávání uvedené školy na 1. místě

   - 2. přihláška – kód oboru vzdělávání uvedené školy na 2. místě

   - Závěr o zdravotní způsobilosti vydává dětský lékař a je zpoplatněn (přihlášky je nutné mít již vyplněné s sebou)

    Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání

    - uplatňuje žák s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. stupně a výš

    - jedná se hlavně o poskytnutí delší časově dotace u samotných přijímacích

     zkoušek

     - je nutné přiložit doporučení poradenského zařízení o úpravě podmínek

      přijímacího řízení (vydává PPP, SPC)

      Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

      - obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2022

      - obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023

       obrázek bez popisu

       Aktuální informace pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce

       (platí i pro žáky se zájmem o studium na víceletém gymnáziu a jejich zákonné zástupce)

       Přihlášky na SŠ

       • zákonný zástupce žáka obdrží vyplněné přihlášky s vybranými středními školami a obory, také s potvrzením prospěchu

       • u některých oborů je nutné specifikovat zaměření daného oboru

       • na přihlášce je nutné doplnit termíny jednotné přijímací zkoušky, místo a datum vyplnění přihlášky, podpis uchazeče, podpis a datum narození zákonného zástupce

       • současně s přihláškou obdrží zákonný zástupce žáka i zápisový lístek


       Závěr o zdravotní způsobilosti žáka (lékařské potvrzení):

       • doložení zdravotní způsobilosti je nutné u většiny oborů (zjistím v Atlase školství, jestli ano, nebo ne…)

       • na každou přihlášku se uvede vždy jen jeden obor z vybraných dvou škol…. (ta se pak pošle na danou školu…)

       - 1. přihláška – kód oboru vzdělávání uvedené školy na 1. místě

       - 2. přihláška – kód oboru vzdělávání uvedené školy na 2. místě


       • Závěr o zdravotní způsobilosti vydává dětský lékař a je zpoplatněn (přihlášky je nutné mít již vyplněné s sebou)


       Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání

       • uplatňuje žák s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. stupně a výš

       • jedná se hlavně o poskytnutí delší časově dotace u samotných přijímacích zkoušek

       • je nutné přiložit doporučení poradenského zařízení o úpravě podmínek přijímacího řízení (vydává PPP, SPC)

        

       Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

       1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2021

       2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2022

       Ministerstvo školství stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2022

       Řádné termíny konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 uskuteční v polovině dubna. Náhradní termíny pak v první polovině května.

       V souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022 na následující dny.

       obrázek bez popisu

       Aktuální změny
       u přijímacího
       řízení na SŠ

       Aktuální informace pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce 
       (platí i pro žáky se zájmem o studium na víceletém gymnáziu a jejich zákonné zástupce)

       Burzy škol - online

       Přijímací zkoušky -
       změny v roce 2020/2021

       Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021

       Důležité informace

            Vzhledem k aktuální epidemické situaci byly v letošním školním roce zrušeny všechny akce se zaměřením k volbě povolání, resp. volbě střední školy. Neuskuteční se Burza práce a vzdělávání, ani Přehlídky středních škol Schollaris v jednotlivých okresech. Zrušena byla také plánovaná beseda s pracovníkem Úřadu práce – Informačním a poradenským střediskem. Distanční výuka nám neumožní realizovat ani prezentace jednotlivých středních škol přímo žákům při vyučování. Proto doporučujeme sledovat webové stránky SŠ a aktuální informace k přijímacímu řízení. Zatím se ani nekonají Dny otevřených dveří na středních školách.

            Žáci 9. ročníku obdrží Atlas školství Olomouckého kraje, ve kterém najdete přehled středních škol tohoto regionu. Na internetu je možné najít i informace pro ostatní kraje.

       Odkaz: https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

       Přijímací řízení krok za krokem

       Přihlášky

       • přihláška na obory s talentovou zkouškou se podává nejpozději do 30. listopadu 2020 (osobně nebo doporučeně poštou), tento termín platí i u gymnázií se sportovní přípravou
       • na ostatní obory se přihláška podává do 1. března 2021 (osobně nebo doporučeně poštou)

       Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021

       • Žák může podat 2 přihlášky v rámci prvního kola přijímacího řízení, tedy  na 2 SŠ (případně na dva obory vzdělání na jedné škole).
       • Žák nebo jeho zákonný zástupce vyplní potřebné podklady na školní formulář přihlášky, který žáci dostanou před Vánocemi nebo na začátku ledna. Po vydání vysvědčení je možné vytisknout přihlášky. Škola přihlášku vytiskne ve dvou vyhotoveních, ty uchazeč a zákonný zástupce podepíše, doplní datum a další údaje, zajistí si lékařské potvrzení, pokud je požadováno. Rodiče si ručí za správnost a úplnost údajů na přihlášce. Sami musí odevzdat přihlášky na vybrané střední školy spolu se všemi požadovanými součástmi a přílohami.

       Tisk přihlášek s ověřením klasifikace žákům  zprostředkováváme  přímo ve škole.

       • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.
       • V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.
       • I v letošním školním roce proběhnou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na všechny maturitní obory.


       Termíny:

       obrázek bez popisu
       •  Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné – jedná se o stejnopisy! Jednotných testů se uchazeč účastní v prvním termínu na první škole a v druhém termínu na druhé škole.
       • Lepší výsledek jednotných testů obdrží obě školy, na které se uchazeč hlásil. Jednotné testy jsou jedním z kritérií přijímacího řízení. SŠ jim v přijímacím řízení přikládají váhu minimálně 60 %.
        Bližší informace k jednotným testům najdete na http://www.msmt.cz
        Jednotné testy se netýkají škol s talentovou zkouškou (mimo Gymnázia se sportovní přípravou) a učňovských oborů. 

       Informace k přijímacímu řízení

       (víceletá gymnázia)

       • pokud se žáci rozhodnout přihlásit k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia, pak to nahlásí třídním učitelům nejpozději dokonce ledna
       • pro vyplnění přihlášky platí stejné informace jako pro žáky 9. ročníku
       • potvrzení od lékaře není na víceletá gymnázia třeba
       • přihlášku pak nejpozději do 1. března doručí zákonný zástupce na střední školu
       • v prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně přihlášku na 2 školy (obory)


       Podrobnější Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok2021/2022):


       Celková informace k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školním roce 2020/2021 

       2020_celkovainformace_prijimaci rizeni SŠ.pdf

       Informace k přijímacímu řízení uchazečů sespeciálními vzdělávacími potřebami

       2020- Info na web - SVP.pdf

       Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

       2020- Info na web - cizinci.pdf

       Informace k přijímací zkoušce do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

       2020- Info na web - GSP.pdf

       obrázek bez popisu

       Burza škol online - prosinec 2020

       - důležitá informace o možnosti on-line veletrhu vzdělávání středních škol a učilišť - Portál Burzaškol.Online umožňuje středním školám přímo komunikovat on-line se zájemci o studium prostřednictvím živých videokonferencí (technologie Microsoft Teams/Google Meet).

       Portál podporují všichni významní aktéři na poli vzdělávání a volby budoucího povolání:
       · MŠMT ČR (z pozice náměstka ministra školství),
       · Úřad práce ČR (z pozice generálního ředitelství) a
       · Hospodářská komora ČR (z pozice prezidenta HK ČR).

       On-line burzy škol se v Olomouckém kraji uskuteční:
       · Jeseník 10. 12.2020,
       · Přerov 11. 12. 2020,
       · Olomouc 14. 12. 2020

       Každá výstava se uskuteční vždy ve dvou časových blocích a to v raním: 8:00-12:00 a večerním: 18:00-21:00. Více informací o portálu naleznete zde: https://burzaskol.online.

       Letošním žákům 9. ročníků burza online umožní zorientovat se ve vzdělávací nabídce alespoň tímto způsobem.

       Základní škola Němčice nad Hanou

       Ředitelka školy:
       Mgr. Hana Matušková 
       582 386 579, 606 605 214
       skola@zsnemcicenh.cz

       Sborovna (omlouvání žáků):
       582 386 537

       Kancelář:
       Jana Kantorová, 
       Vanda Dokoupilová
       582 386 259 

       Školní družina:
       582 386 263

       Školní poradenské pracoviště:
       PhDr. Magdalena Nováková
       582 386 202, 776 280 820
       magdal.novak@seznam.cz

       Vedoucí jídelny:
       Václava Budíková
       582 386 050

       Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou