Přijímací řízení na SŠ

Novinky k přijímacímu řízení

na střední školy a víceletá gymnázia 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání. Zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy následovně:


Shrnutí

• Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách.

Konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy.

• Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

• Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pro uchazeče zachován zůstává náhradní termín (způsob omlouvání zůstává zachován).

• Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky.

• Školní přijímací zkoušku nicméně koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou.

• Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum. Výsledky škole zpřístupní do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole.

• Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů.

• Škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.

• Změna - odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.

• Odevzdání zápisového lístku - lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.

• Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou.


Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT a zde:

Zákon č.135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění účinném od 27. 3. 2020

Mgr. Hana Vojancová,
výchovná poradkyně

Přijímací řízení na SŠ

ve školním roce 2019/2020


Vyhlášení jednotné přijímací zkouškyJednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách.
Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. MŠMT předpokládá, že termín otevření škol pro prezenční výuku bude znám surčitým časovým předstihem, tudíž že kroky směřující kpřípravě realizace přijímacího řízení bude možno konat ještě před samotným otevřením škol (například vyhlášení konkrétního datakonání jednotné přijímací zkoušky ministerstvem). Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření škol.Znění zákona o přijímacím řízení naleznete na stránkách MŠMT.Přijímací řízení krok za krokem

• Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2020 na SŠ (osobně nebo doporučeně poštou).
• U oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019 na SŠ (osobně nebo doporučeně poštou). Tento termín platí i u gymnázií se sportovní přípravou, kde se rovněž konají talentové zkoušky.


Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

• Stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola přijímacího řízení, tedy na 2 SŠ (případně na dva obory vzdělání na jedné škole).
• Přihláška se vyplňuje na nově stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk). Tiskopisy jsou ke stažení na stránkách ministerstva školství. Žákům zprostředkováváme tuto službu přímo ve škole.
• Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.
• V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování  přihlášky dodržovat specifická pravidla.
• I v letošním školním roce proběhnou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na všechny maturitní obory.


Termíny:

Čtyřleté
1. řádný termín: 14. 4. 2020 (út)
2. řádný termín: 15. 4. 2020 (st)
náhradní termín 13. a 14. 5. 2020 (st)


Šestileté a osmileté
1. řádný termín: 16. 4. 2020 (Čt)
2. řádný termín: 17. 4. 2020 (Pá) 
náhradní termín: 13. a 14. 5. 2020 (Čt)


• Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné – jedná se o stejnopisy! Jednotných testů se uchazeč účastní v prvním termínu na první škole a v druhém termínu na druhé škole.
Lepší výsledek jednotných testů obdrží obě školy, na které se uchazeč hlásil. Jednotné testy jsou jedním z kritérií přijímacího řízení. SŠ jim v přijímacím řízení přikládají váhu minimálně 60 %.

Bližší informace k jednotným testům najdete na http://www.msmt.cz

Jednotné testy se netýkají škol s talentovou zkouškou (mimo Gymnázia se sportovní přípravou) a učňovských oborů.


• Další důležité informace:
- na přihlášce – prospěch z 8. a 9. ročníku (potvrdí škola)
- lékařský posudek (některé SŠ nevyžadují)
- přiložit - významné výsledky ze soutěží a olympiád
- žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – doporučení ŠPZ
- nemůže-li se uchazeč ze zdravotních důvodů dostavit ke zkoušce, musí se do 3 dnů omluvit řediteli SŠ, zkoušku pak vykoná v náhradním termínu
- časový limit přijímací zkoušky – Čj 60 minut, M 70 minut
- do hodnocení přijímací zkoušky se počítá lepší výsledek z obou termínů (bude znám na konci dubna)
- výsledky přijímacího řízení pak budou známy do 2 dnů, kdy příslušná SŠ je zveřejní na svém webu, nepřijatí žáci budou informováni písemně
- žák, resp. jeho zákonný zástupce může podat odvolání proti nepřijetí uchazeče k řediteli střední školy a to do 3 dnů od jeho doručení
- uchazeč, který byl přijat, odevzdá na dané SŠ vyplněný zápisový lístek a to do 10 dnů od rozhodnutí o jeho přijetí
- do 2. kolo přijímacího řízení může žák podat i více přihlášek
- důležitý odkaz: www.kr-olomoucky.cz/přijimacirizeni