Úvodní informace

INFORMACE o ŠKOLNÍ DRUŽINĚ pro školní rok 2023/2024:

Školní družina má 4 oddělení. Nabízíme dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času.

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Jednotlivé činnosti směřujeme nejen k rozvoji vědomostí a dovedností žáků, ale nabízíme také aktivní odpočinek a relaxaci. Vedeme děti k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. Podporujeme u nich citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat ostatní.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy.


PROVOZ:                          6:00 – 7:30 (ranní družina)                          11:30 – 16:30 (odpolední družina)

Od 5. 9. 2023 bude provoz pro žáky (s vyplněnou a podepsanou PŘIHLÁŠKOU) dle stanoveného časového plánu.

ROZDĚLENÍ ODDĚLENÍ ŠD:

Název Ročník Jméno vychovatelky

ŠD 1      1.      Huťková Andrea

ŠD 2      2.      Svobodníková Hana

ŠD 3      3.      Žondrová Marcela

ŠD 4      4.,5. Bc. Oulehlová Denisa

V každém ze čtyř oddělení školní družiny je maximální kapacita 30 žáků.

PŘIHLÁŠKY:

Řádně vyplněné přihlášky do školní družiny odevzdejte, prosím, OBRATEM!
Žádáme Vás o důkladné vyplnění PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.
(Vyplňte, zda bude Vaše dítě navštěvovat ranní družinu a časy odchodů dítěte z družiny jednotlivé dny. Odchody do jiných zájmových útvarů doplníte až v průběhu měsíce září dodatečně.)
Přihláška musí být řádně vyplněna a podpisem zákonný zástupce stvrzuje, že byl seznámen s Vnitřním řádem školní družiny (viz webové stránky – DOKUMENTY).
Jakékoliv změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a popřípadě je písemně doložit. Tato písemná přihláška je pro účast v ŠD nutná a závazná.

ÚPLATA ZA ŠD:

Platby provádějte na účet č.1503034389/0800, VS 111.
Úplata za školní družinu za 2. pololetí ve výši 600,- Kč (leden - červen 2024) je splatná do 26. 1. 2024.

Text pro příjemce - příjmení a jméno žáka. př.: "Ivana Nová – ŠD 1".
(Peníze budou použity na pitný režim, pomůcky a materiál na zájmovou činnost.)

DOPROVOD do jiných zájmových organizací:
Pro žáky 1. – 3.ročníku nabízíme doprovod z ŠD do jiných zájmových organizací (ZUŠ, SVČ ORION, náboženství aj.) Pro dojíždějící žáky z 1. ročníku je do konce měsíce října zajištěn pedagogický doprovod na autobusovou zastávku.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:
Vzhledem k povinnosti naplňování školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání je vyzvedávání dětí zákonnými zástupci možné do 13:00 hodin nebo poté až od 15:00 hodin. V době mezi 13:00 – 15:00 hodin Vám nemůžeme zaručit přítomnost oddělení ŠD v budově.
Při vyzvedávání dětí zvoňte na zvonky ŠD a vyčkejte na jejich příchod před budovou školy.

OMLUVENKY:
Omluvenky a případné změny odchodů dětí ze ŠD musí být písemnou formou (z důvodu archivace).
Jakékoliv případné změny, jako jsou časy odchodů dětí do kroužků, sdělte, prosím, neprodleně vychovatelce (osobně nebo písemně).

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Děti se ve školní družině převlékají do pohodlného sportovního oblečení. Během celého odpoledne je pro děti zajištěn pitný režim.

Jakékoliv případné další dotazy Vám rádi zodpovíme během provozu ŠD na tel. č.: 582 386 263 nebo přímo ve školní družině.


Děkujeme za Vaši spolupráci.

                                                                                                                  Marcela Žondrová (vedoucí vychovatelka)

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou