Úvodní informace

Informace o školní družině a školním klubu pro školní rok 2021/2022

PROVOZ:

6:30 – 7:30 (ranní družina)
11:30 – 16:00

od 16:00 – 17:00 navazuje nově provoz DĚTSKÉHO KLUBU (projekt pro podporu zaměstnanosti rodičů)
V úterý 1. září 2021 provoz ŠD NEBUDE
Od 2. září 2021 bude provoz ŠD pro žáky (s vyplněnou a podepsanou PŘIHLÁŠKOU) již dle stanoveného časového plánu.

ROZDĚLENÍ ODDĚLENÍ ŠD:

Název Ročník Jméno vychovatelky
ŠD 1 1. Huťková Andrea
ŠD 2 2. Hana Svobodníková
ŠD 3 3. Žondrová Marcela
ŠD 4 4. a 5. Oulehlová Denisa

V každém ze čtyř oddělení školní družiny je maximální kapacita 30 žáků.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

Po dobu mimořádných opatření se řídíme doporučenými vládními pokyny. Aktivity školních družin budou probíhat samostatně v rámci jednotlivých oddělení.

PŘIHLÁŠKY:
Řádně vyplněné přihlášky do školní družiny odevzdejte, prosím, OBRATEM!
Žádáme Vás o důkladné vyplnění PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.
(Vyplňte, zda bude Vaše dítě navštěvovat ranní družinu a časy odchodů dítěte z družiny jednotlivé dny. Odchody do jiných zájmových útvarů doplníte až v průběhu měsíce září dodatečně.)
Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem.
Jakékoliv změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a popřípadě je písemně doložit. Tato písemná přihláška je pro účast v ŠD nutná a závazná.

Od 1. září je zřízen DĚTSKÝ KLUB, který je pro žáky 1. – 5. ročníků ZDARMA.

ÚPLATA ZA ŠD:

Platby provádějte na účet č.1503034389/0800, VS 111.
Úplata za školní družinu ve výši 400,- Kč (září - prosinec 2021) je splatná do 22. 9. 2021. Text pro příjemce - příjmení a jméno žáka
př.: "Ivana Nová – ŠD 1".
(Peníze budou použity na pitný režim, pomůcky a materiál na zájmovou činnost.)

DOPROVOD do jiných zájmových organizací:
Pro žáky 1. – 3.ročníku nabízíme doprovod z ŠD do jiných zájmových organizací (ZUŠ, SVČ ORION, náboženství aj.)
Pro dojíždějící žáky z 1. ročníku je do konce měsíce října zajištěn pedagogický doprovod na autobusovou zastávku.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:
Vzhledem k povinnosti naplňování školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání je vyzvedávání dětí zákonnými zástupci možné do 13:00 hodin nebo poté až od 15:00 hodin. V době mezi 13:00 – 15:00 hodin Vám nemůžeme zaručit přítomnost oddělení ŠD v budově.
Při vyzvedávání dětí ze ŠD zvoňte na zvonek ŠD a z důvodů hyg. opatření vyčkejte na jejich příchod před budovou školy.

OMLUVENKY:
Omluvenky a případné změny odchodů dětí ze ŠD musí být písemnou formou (z důvodu archivace).
Jakékoliv případné změny, jako jsou časy odchodů dětí do kroužků, sdělte, prosím, neprodleně vychovatelce (osobně nebo písemně).

Jakékoliv případné další dotazy Vám rádi zodpovíme během provozu ŠD na tel.č.: 582 386 263 nebo přímo ve školní družině.

Děkujeme za Vaši spolupráci. Marcela Žondrová (vedoucí vychovatelka)

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2022 ZŠ Němčice nad Hanou