Úvodní informace

UPOZORNĚNÍ:

KONEC ČINNOSTI DĚTSKÉHO KLUBU

Projekt byl realizován od 1.6.2020 do 30. 12. 2022

DĚTSKÝ KLUB vykonával pravidelnou činnost ve dnech školního vyučování denně od 16–17 hodin.

Realizátor projektu:  Přátelé otevřené školy, z.s.

Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Činnost ŠKOLNÍ DRUŽINY pokračuje dále denně od 6:30 – 7:30 (ranní družina) 11:30 – 16:30 (odpolední družina)

INFORMACE o ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a DĚTSKÉM KLUBU pro školní rok 2022/2023:


Školní družina má 4 oddělení. Nabízíme dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času.

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Jednotlivé činnosti směřujeme nejen k rozvoji vědomostí a dovedností žáků, ale nabízíme také aktivní odpočinek a relaxaci. Vedeme děti k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. Podporujeme u nich citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat ostatní.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy.PROVOZ:                          6:30 – 7:30 (ranní družina)                          11:30 – 16:30 (odpolední družina)

                                           

ROZDĚLENÍ ODDĚLENÍ ŠD:

Název       Ročník         Jméno vychovatelky

ŠD 1            1.             Svobodníková Hana

ŠD 2            2.             Huťková Andrea

ŠD 3            3.             Žondrová Marcela

ŠD 4          4.,5.           Oulehlová Denisa

V každém ze čtyř oddělení školní družiny je maximální kapacita 30 žáků.


VNITŘNÍ ŘÁD ŠD:


PŘIHLÁŠKY:

Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. (Vyplňte, zda bude Vaše dítě navštěvovat ranní družinu a časy odchodů dítěte z družiny jednotlivé dny, tj. také odchody do jiných zájmových útvarů). Na přihlášce musí být uvedeno, zda žák odchází z ŠD v doprovodu (Vypište, prosím, všechny Vámi zvolené odvádějící osoby) nebo SÁM.

Pro žáky 1. – 3. ročníku nabízíme doprovod z ŠD do jiných zájmových organizací (ZUŠ, SVČ ORION, náboženství aj.)

Pro dojíždějící žáky z 1. ročníku je do konce měsíce října zajištěn pedagogický doprovod na autobusovou zastávku.

Jakékoliv změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a popřípadě je písemně doložit. Tato písemná přihláška je pro účast v ŠD nutná a závazná.


Od 2. září je v provozu DĚTSKÝ KLUB, který je pro žáky 1. – 5. ročníků ZDARMA.


ÚPLATA ZA ŠD:

Platby provádějte na účet č.1503034389/0800, VS 111.

Úplata za školní družinu ve výši 400,- Kč (září - prosinec 2022) je splatná do 23. 9. 2022. Text pro příjemce - příjmení a jméno žáka a číslo ŠD: př.: "Ivana Nová – ŠD 1".

Úplata za školní družinu ve výši 600,- Kč (leden -červen 2023) je splatná do 23. 1. 2023.

Text pro příjemce - příjmení a jméno žáka a číslo ŠD: př.: "Ivana Nová – ŠD 1"

(Peníze budou použity na pitný režim, pomůcky a materiál na zájmovou činnost.)


VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

Vzhledem k povinnosti naplňování školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání je vyzvedávání dětí zákonnými zástupci možné do 13:00 hodin nebo poté až od 15:00 hodin. V době mezi 13:00 – 15:00 hodin Vám nemůžeme zaručit přítomnost oddělení ŠD v budově.

Při vyzvedávání dětí ze ŠD zvoňte na zvonek ŠD a vyčkejte na jejich příchod před budovou školy.


OMLUVENKY:

Omluvenky a případné změny odchodů dětí ze ŠD musí být písemnou formou

(z důvodu archivace).

Jakékoliv případné změny, jako jsou časy odchodů dětí do kroužků, sdělte, prosím, neprodleně vychovatelce (osobně nebo písemně).

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Děti se ve školní družině převlékají do pohodlného sportovního oblečení. Během celého odpoledne je pro děti zajištěn pitný režim.


Jakékoliv případné další dotazy Vám rádi zodpovíme během provozu ŠD na tel.č.: 582 386 263 nebo přímo ve školní družině.


Děkujeme za Vaši spolupráci.

Marcela Žondrová (vedoucí vychovatelka)

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou