GDPR

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jako„GDPR“) jmenoval s právce, „Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace“ pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Ondřej Hojgr,
Telefon: 585 229 223, 602 784 547
e - mail: info@ritter-statny.cz ( do předmětu psát „k rukám pověřence“)


Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

  právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
 právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
 právo na výmaz („právo být zapomenut “) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
 právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování jeprotiprávní, správce už úda je nepotřebuje (čl. 18)
 právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
 právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
 právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).
 právo na odvolání souhlasu (čl.7),který je kdykoliv odvolatelný:
     - zasláním zprávy na e-mailovou adresu: zsnem@pvskoly.cz
     - zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Mgr. Jana Benešová, ZŠ Němčice nad Hanou, příspěvková organizace, Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou


Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena  zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

Při zpracování osobních údajů správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základěby byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění výše uvedených právdle uvedených kontaktních údajů.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou