Zápis prvňáčků

Školička nanečisto - plakát

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Proběhl zápis do 1. třídy

obrázek - aktovka

Ve dnech 6. – 23. 4. proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Bohužel opět on-line, protože vzhledem k protiepidemickým opatřením nebyla možná osobní účast dětí a rodičů. Naše škola eviduje pro příští školní rok celkem 41 budoucích prvňáčků z Němčic nad Hanou a okolních obcí.

Pokud to situace dovolí, rádi bychom v červnu uspořádali pro zájemce besedu spojenou s prohlídkou školy.

Děkujeme rodičům za důvěru, dětem přejeme v následujících měsících pěkné zážitky v jejich MŠ a potom šťastné vykročení do nového školního roku.

Mgr. Anna Vlčová, ZŘŠ pro 1. st.


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Elektronický zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/20221. Termín pro podání žádosti
Termín pro podání žádostí je stanoven od 6. dubna 2021 do 23. dubna 2021 včetně.

2. Způsob podání žádosti
Upřednostňujeme podání žádosti včetně všech potřebných příloh bez přítomnosti zákonného zástupce žáka ve škole.
Od 6. dubna probíhá na webových stránkách školy online zápis.
Zákonný zástupce (ZZ) – rodič vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Následně ZZ žádost podepíše a předá škole. Možnosti předání:

  • a) po vytištění, podepsání, následuje zaslání poštou (písemně)
  • b) s elektronickým podpisem, následuje zaslání e-mailem na adresu: zsnem@pvskoly.cz
  • c) datovou schránkou do datové schránky školy: xbhi5fp
  • d) osobně je možné žádost doručit do budovy školy a to každou středu, od 8:00 do 12:00
    hodin ve výše uvedeném termínu stanoveném pro podání žádosti, tj. 7., 14. a 21. dubna 2021

3. Vyhodnocení žádostí
Vyhodnocení přijatých žádostí bude probíhat průběžně a ukončeno bude nejpozději 30. 4. 2021.

4. Zveřejnění výsledků
Zveřejnění výsledků zápisu dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne nejpozději ve čtvrtek 13. května 2021.

5. Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte
Rozhodnutí o přijetí dítěte vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po vyhodnocení všech přijatých žádostí.

6. Setkání se zapsanými dětmi
Pokud to epidemická situace dovolí, uspořádá škola po ukončení mimořádných opatření setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci. Toto setkání bude zaměřené na seznámení se s učitelkami, prostorami školy a školním vzdělávacím programem. Termín tohoto setkání bude včas zveřejněn na webových stránkách školy.

V Němčicích nad Hanou 6. dubna 2021 Mgr. Hana Matušková, ŘŠ (aktualizováno)

Další informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Děti narozené od 1.9.2015 do 31.12.2015
- mohou být přijati k povinné školní docházce na základě písemné žádosti rodičů a vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.

Děti narozené od 1.1.2016 do 30.6.2016
- přiloží navíc vyjádření odborného lékaře.

Zápis se týká také děti s odloženou školní docházkou.

Pokud chce zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad pro školní rok 2021/2022, účastní se také online zápisu. Podá žádost o přijetí a zároveň uvede zájem o odklad. Zákonný zástupce žádá o odklad písemně o jeden školní rok, není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost musí být ve škole podána v době zápisu, nejpozději do 23.4.2021. Musí být doložena:
1) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
2) doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

Kritéria pro přijetí žáka do 1. ročníku

Věk, školní připravenost stanovená školským zákonem
Přednostní přijetí dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
Přednostní přijetí dětí s odkladem v minulém školním roce
Max. kapacita 60 žáků

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou