Etiketa aneb zásady slušného chování

Jak se stalo již tradicí, proběhly na naší základní škole podzimní projektové dny, které se zaměřují na takové oblasti, v nichž bychom chtěli posílit pozitivní aktivity žáků, prohloubit jejich znalosti o dané problematice a omezit tak nežádoucí projevy chování.

V letošním roce bylo zvoleno téma ETIKETA aneb zásady slušného chování. Celý program byl rozdělen do tří dnů. V úterý a ve čtvrtek se jednotlivé třídy postupně zapojily do výchovného programu Etiketa a školní řád, který probíhal v tělocvičně školy. Pro I. stupeň bylo připraveno téma nazvané: Na podporu dobrých vztahů ve třídě, pro II. stupeň: Na podporu zdokonalení vystupování. Během jedné vyučovací hodiny měly děti možnost si prakticky ověřit své znalosti a dovednosti z následujících oblastí:

Jak se chovat k učitelům? Jak se chovat k druhým? Jak se chovat ve škole? 

Téma slušného chování pak bylo vhodným způsobem zařazeno i do ostatních vyučovacích hodin.

Ve středu žáci strávili celou dopolední výuku se svými třídními učiteli. rnPro II. stupeň byl připraven pětihodinový blok sestávající z powerpointových prezentací zahrnujících následující okruhy: 


  1. Etiketa - co to je? 
  2. Pozdrav, představování a oslovování 
  3. V restauraci a u stolu 
  4. Telefonování a miláček mobil 
  5. Etiketa všedního dne 


Beseda s žáky byla doplněna videoukázkami z úspěšného televizního pořadu Etiketa, kterým provázel pan Ladislav Špaček. Součástí každého tematického bloku byly i pracovní listy připravené třídními učiteli 7. až 9. ročníku. Děti si tak ve dvojicích nebo při práci ve větší skupině ověřily, co si z probrané lekce etikety zapamatovaly. Na závěr pod vedením svých třídních učitelů a učitelek zpracovaly výstup z projektových dnů, který byl následně umístěn na jednotlivé prezentační panely vedle tříd.

Mgr. Pavel JANURA, garant a koordinátor projektových dnů


Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou